معافیت کفالت بهزیستی برای سربازی و نظام وظیفه

معافیت کفالت بهزیستی یک نفر از روشهایی که می توانید توسط آن معافیت کفالت بگیرید.

ماده ۶ بهزیستی که مربوط به این نوع کفالت است شامل خیلی از افراد شده اما بسیاری از آن بی اطلاع هستند.

شما با استفاده از این ماده می توانید معافیت دایم سربازی بگیرید. اما این ماده چه می گوید؟

معافیت سربازی با شرط کفالت معلولیتطبق ماده ۶ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، اگر یک نفر از والدین یا هر دو معلول باشند، یک نفر از فرزندان به طور کامل معاف می شود.

همچنین اگر در این خانواده حداقل دو نفر از فرزندان هم معلول باشند، می تواند یک نفر از فرزندان پسر از سربازی معاف شود. درضمن اگر فردی همسر معلول داشته باشد، تا زمانی که از همسرش مراقبت می کند از سربازی معاف می شود.

دقت کنید که در این ماده ذکر شده است، یک نفر از فرزندان و حتما نباید تک فرزند پسر باشد.

معلول به چه کسی می گویند ؟

 تعریف معلول و روند درخواست برای قانون معافیت کفالت بهزیستی

معلول به کسی می گویند که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآئی عمومی وی ایجاد گردد، بطوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه اجتماعی و اقتصادی شود.

معلولیت در شش گروه اصلی زیر تقسیم می شود:

۱- معلولیت جسمی حرکتی

۲- معلولیت ذهنی

۳- معلولیت بینائی

۴- معلولیت شنوائی

۵- معلولیت گفتاری

۶- معلولیت بیماران روانی مزمن

معافیت سربازی برای معلولیت

این معلولیت ها به ۴ سطح خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید تقسیم بندی می شود. که تشخیص نوع آن به عهده کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی مستقر در شهرستانهای سراسر کشور هست.

این کمیسیون از افراد زیر تشکیل شده:

۱- یک نفر پزشک متخصص وزارت بهداشت.

۲- دو نفر پزشک متخصص سازمان بهزیستی.

۳- یک نفر پزشک متخصص سازمان نظام پزشکی کشور.

۴- مسئول توان بخشی بهزیستی شهرستان.

۵- یک نفر روانشناس.

۶- یک نفر کارشناس توانبخشی

اگر یک نفر نقص عضو داشته باشد باعث شرایط معافیت سربازی نمی شود، بلکه باید به خاطر آن نقص عضو نیاز به مراقبت داشته باشد که آن هم اکثراً سلیقه ای است و در کمیسیون تعیین می شود.

بعد از اینکه کمیسون طبق مدارک، مستندات و معاینات دقیق درجه معلولیت رو مشخص کرد، آن را به شورای پزشکی حوزه وظیفه عمومی ناجا می فرستند.

آنجا باید تشخیص دهند که آن فرد نیاز به مراقبت دارد و بالاخره فرد متقاضی معاف می شود یا خیر.

هر شهرستان برای خود شورای پزشکی داشته و تصمیم نهایی را آنها می گیرند.

شرایط معافیت معلولیت سربازی

معلولیت های مشمول قانون معافیت کفالت بهزیستی

طبق قانون معلولیت های زیر توسط شورای پزشکی مشمول معافیت کفالت بهزیستی تشخیص داده می شود:

الف) گروه اول معلولین جسمی حرکتی

بخش‌۱: قطعی اندام‌:

(۱) قطع دو پا از زیر زانو و بالاتر.

(۲) قطع یک پا از بالاتر زانو.

(۳) قطع دو دست از آرنج و بالاتر.

(۴) کلیه قطع عضوهائی که از مواد فوق شدیدتر باشند.

بخش‌۲: دفورمیتی‌ها‌

الف) انحرافات ستون فقرات

(۱) اسکولیوز شدید و خیلی شدید غیراصلاحی (ساختاری).

(۲) کیفوز شدید و خیلی شدید غیر اصلاحی (ساختاری).

(۳) فیوژنهای شدید و خیلی‌شدید و وسیع ستون‌فقرات‌که منجر به‌عدم‌کارائی آن گردد.

ب) دفورمیتی‌های اندام‌:

(۱) تغییر شکلهای شدید و خیلی شدید و هر دو پا.

(۲) تغییر شکلهای شدید و خیلی شدید هر دو دست.

(۳) تغییر شکلهای شدید و خیلی شدید کامل یک اندام (فوقانی یا تحتاتی).

(۴) تغییر شکلهای شدیدتر از موارد مذکور.

بخش۳: شکستگی‌ها و دررفتگی‌ها‌:

(۱) شکستگی‌های شدید و خیلی شدیدی که منجر به عدم کارآئی هر دو پا گردد.

(۲) شکستگی‌های شدید و خیلی شدیدی که منجر به عدم کارآئی هر دو دست گردد.

(۳) شکستگی‌های شدید و خیلی شدیدی که منجر به اختلال شدید در عملکرد ستوان فقرات گردد.

(۴) در رفتگی‌های شدید و خیلی شدید در اندام (فوقانی و یا تحتانی و توأم) که منجر به عدم کارآئی حداقل دو عضو گردد.

معافیت سربازی معلول

بخش‌۴: اختلالات عضلانی‌:

کلیه اختلالات و بیماریهای اکتسابی و غیراکتسابی که منجر به عدم کارائی حداقل یک اندام کامل (از اندام فوقانی و تحتانی) گردد.

بخش‌۵: اختلالات سیستم اعصاب مرکزی و محیطی: اختلال سیستم اعصاب مرکزی:

(۱) ضایعات مغزی.

(۲) اختلالات مخچه‌ای و پایه‌های مغزی.

(۳) ضایعه نخاعی:

(۱/۳) آنسفالیت.

(۲/۳) اختلالات اکستراپیر امیدال مزمن.

(۳/۳) هیدروسفالی.

(۴/۳) میکروسفالی.

(۵/۳) ماکروسفالی.

(۶/۳) انواع ضایعات عروقی مغزی.

(۷/۳) مولتی پپل اسکلروزیس (MS).

(۴/۳) انواع پلژیها (منوپلژی، همی پلژی، کوادری پلژی، پاراپلژی).

(۹/۳) انواع پارزیهای شدید و خیلی شدید (همی پارزی، کوادری پارزی، پاراپارزی).

(۱۰/۳) انواع پلی نوریتها.

(۱۱/۳) انواع اختلالات اعصاب محیطی.

(۱۲/۳) انواع نورو فیبرو ماتوزها.

(۱۳/۳) انواع تومورها.

تبصره‌: کلیه اختلالات فوق مشروط به اینکه حداقل کارآئی یک اندام را بطور کامل مختل نموده و موجب اختلال در عملکرد افراد شود به نحوی که به تشخیص کمیسیون پزشکی نیاز به مراقبت داشته باشد.

ب) گروه دوم معلولیت ذهنی:

بخش اول: معلولین ذهنی با بهره هوشی زیر۵۵٫

بخش دوم: معلولین ذهنی با بهره‌هوشی بین ۷۵ و ۵۵ که دارای معلولیت های ترکیبی دیگر بوده و یا دارای ناآرامی یا تشنج غیر قابل کنترل یا صرع باشد.

ج) گروه سوم: معلولیت بینائی:

بخش اول: اختلال در دید و چشم، دید کمتر از ۵%

بخش دوم: اختلال در میدان بینائی هر دو چشم، میدان بینائی کمتر از ۲۰٫

بخش سوم: نابینائی مطلق.

بخش چهارم: تخلیه هر دو چشم.

د) گروه چهارم: معلولیت شنوائی:

بخش۱: اختلال شنوائی هر دو گوش از ۵۶ دسی‌بل به بالا.

بخش۲: ناشنوائی مطلق.

ه) گروه پنجم: معلولیت گفتاری:

بخش۱: اختلال در گفتار، اختلال در تولید آوا و لکنت شدید.

بخش۲: زبان پریشی.

و) گروه ششم: معلولیت بیماران روانی مزمن:

کلیه بیماران‌روانی‌که به‌تشخیص‌کمیسیون‌پزشکی‌ مزمن‌شده و به‌درمان پاسخ نمی‌دهند.

گروه هفتم : افرادی که دارای چند معلولیتی باشند، معلولیت بارز آنان مدنظر قرار گرفته و در تعیین درصد معلولیت در یک گروه بالاتر قرار خواهندگرفت.

گروه هشتم: در مواردی‌که در این دستورالعمل به‌آن ‌اشاره مستقیم نشده‌است درصورتی‌که موجب عدم‌کارآئی حداقل یک اندام ‌کامل فوقانی و تحتانی ‌موجب اختلال‌ در عملکرد فرد گردد و به تشخیص‌ کمیسیون ‌پزشکی ‌نیاز به ‌مراقبت ‌داشته ‌باشند مشمول ‌این ‌دستورالعمل ‌قرار خواهد گرفت.

۳)نکات تکمیلی

یک نفر برای استفاده از معافیت کفالت بهزیستی باید از طرف پدر و در صورت نبود او، توسط مادر و در غیر این صورت توسط سازمان بهزیستی انتخاب و به سازمان وظیفه عمومی معرفی شود.

اگر همسر فردی بعد از ازدواج معلول شده باشد هم مهم نیست و با ارائه سند ازدواج دائمی و رسمی می تواند به کمیسیون و شورای پزشکی رفته و درخواست معافیت کند.

البته اگر زن معلول یا یک نفر از اقوامش بعداً بگویند که همسر، آن زن را رها کرده، معافیت باطل و باید آن فرد برای رفتن به سربازی اقدام کند و در غیر این صورت مشابه سربازان فراری با او رفتار می شود.

قانون معافیت سربازی کفالت بهزیستی فقط برای موقع اعزام هست و اگر یک نفر غیبت خورده باشد و بعدا شرایط معلولیت پیش بیاد مشمول این قانون نمی شود.

البته در یک سری شرایط خاص با آوردن عذر موجه ممکن هست که قبول کنند.

اگر کارهای اداری کسی طول بکشد و تاریخ اعزامش فرا برشد، باید به خدمت اعزام شده و در صورتی که شرایط معافیت کفالت بهزیستی نهایی شد، با هر میزان خدمت، از خدمت ترخیص می شود و کارت معافیت می گیرد.

البته اگر هم علاقمند باشد می تواند به خدمت ادامه داده و کارت پایان خدمت بگیرد. این بستگی دارد که چقدر از خدمت گذشته باشد و این معافیت بیارزد یا خیر.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 9 = 12