آهنگ دیوار از فرامرز اصلانی

آهنگ دیوار از فرامرز اصلانی که در قالب آلبوم اگه یه روز منتشر شد.

یه دیواره یه دیواره یه دیواره یه دیواره که پشتش هیچی نداره

توکه دیوارو پوشیدن سیه ابرون نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون

آهنگ دیوار از فرامرز اصلانی

یه پرندست یه پرندست یه پرندست یه پرندست که از پرواز خود خستست

بن بالشو بستن دست دیروزا نمیاد دیگه حتی به یادش فردا

یه روز یه خونه ای بود که تابستونا روی پشتبونش ولو میشد خورشید

درخت انجیر پیری که تو باغ بود همه ی کودکی های مرو میدید

یه آوازه یه آوازه یه آوازه یه آوازه که تو سینم شده انبار

یه اشکیه میچکه روی گیتار به این ها عاقبت کی گیرد این کار

یه مردابه یه مردابه یه مردابه یه مردابه توی تن از فراموشی

یه چراغی که میره رو به خاموشی نگردد شعله ور بیهوده میکوشی

یه روز یه خونه ای بود که تابستونا روی پشتبونش ولو میشد خورشید

درخت انجیر پیری که تو باغ بود همه ی کودکی های مرو میدید

یه دیواره یه دیواره یه دیواره یه دیواره که پشتش هیچی نداره

توکه دیوارو پوشیدن سیه ابرون نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون

یه پرندست یه پرندست یه پرندست یه پرندست که از پرواز خود خستست

بن بالشو بستن دست دیروزا نمیاد دیگه حتی به یادش فردا

دانلود آهنگ دیوار از فرامرز اصلانی : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.