مرور رده

ابیات مشاعره ای

مشاعره نوعی مسابقه شعرخوانی از حفظ است که از قدیم بین مردم ایران رواج داشت و هرکس با شرکت در آن، اشعار محفوظ در حافظه خود را به رخ دیگران می کشید.

مشاعره می‌تواند بر اساس شعرهای سروده خودِ فرد (به ویژه سروده‌های فی‌البداهه) باشد یا بر اساس شعر شاعران دیگر.

مشاعره گاهی اوقات به این شکل است که هر یک از افراد بیتی شعر از بر می‌خواند و نفر بعدی باید شعر خویش را با آخرین حرف آن بیت آغاز کند.

ما در بخش مشاعره، ابیاتی که با کلیه حروف الفبا شروع می شوند را بری شما آماده کرده ایم:

شعر با حرف الف

شعر با حرف ب

شعر با حرف پ

شعر با حرف ت

شعر با حرف ث

شعر با حرف ج

شعر با حرف چ

شعر با حرف ح

شعر با حرف خ

شعر با حرف د

شعر با حرف ذ

شعر با حرف ر

شعر با حرف ز

شعر با حرف ژ

شعر با حرف س

شعر با حرف ش

شعر با حرف ص

شعر با حرف ض

شعر با حرف ط

شعر با حرف ظ

شعر با حرف ع

شعر با حرف غ

شعر با حرف ف

شعر با حرف ق

شعر با حرف ک

شعر با حرف گ

شعر با حرف ل

شعر با حرف م

شعر با حرف ن

شعر با حرف و

شعر با حرف ه

شعر با حرف ی

شعر با حرف ث برای مشاعره

ابیاتی که با حرف ث شروع می شود در واقع شعرهایی هستند که ابیاتش با حرف ث آغاز می شوند.شعر با ث بیشتر برای مسابقات مشاعره کاربرد دارد و هرگاه شعری با حرف ث تمام شود، نفر بعد باید بیتی که با حرف ث آغاز میشود را بخواند.در این صفحه ما…

شعر با حرف ت برای مشاعره

شعرهایی که با حرف ت شروع می شود در واقع ابیاتی است که با حرف ت آغاز می شوند.شعر با ت بیشتر برای مسابقات مشاعره کاربرد دارد و هرگاه شعری با حرف ت تمام شود، نفر بعد باید بیتی که با حرف ت آغاز میشود را بخواند.در این صفحه ما شعرهایی…

شعر با حرف پ برای مشاعره

شعرهایی که با حرف پ شروع می شود در واقع ابیاتی است که با حرف پ آغاز می شوند.شعر با پ بیشتر برای مسابقات مشاعره کاربرد دارد و هرگاه شعری با حرف پ تمام شود، نفر بعد باید بیتی که با حرف پ آغاز میشود را بخواند.در این صفحه ما شعرهایی با…

شعر با حرف ب برای مشاعره

شعرهایی که با حرف ب شروع می شود در واقع ابیاتی است که با حرف ب آغاز می شوند.شعر با ب بیشتر برای مسابقات مشاعره کاربرد دارد و هرگاه شعری با حرف ب تمام شود، نفر بعد باید بیتی که با حرف ب آغاز میشود را بخواند.در این صفحه ما شعرهایی…

شعر با حرف الف برای مشاعره

مشاعره نوعی مسابقه شعرخوانی است که از قدیم بین مردم ایران رواج داشت و هرکس با شرکت در آن، اشعار محفوظ در حافظه خود را به رخ دیگران می کشید. مشاعره می‌تواند بر اساس شعرهای سروده خودِ فرد (به ویژه سروده‌های فی‌البداهه) باشد یا بر اساس شعر…