مرور رده

شعر کودکانه

دزده و مرغ فلفلی | توی ده شلمرود، فلفلی مرغش تک بود

توی ده شلمرودفلفلی مرغش تک بودیه ده بود و یه فلفلییه مرغ زرد کاکلییه روز که خیلی خسته بودکنج اتاق نشسته بودیه دزد رند ناقلاشیطون و بدجنس و بلااومد و یک کیسه آوردکاکلی رو دزدید و بردتنگ غروب که فلفلی…