مرور رده

کتاب صوتی

۴۰ حکایت از گلستان سعدی با صدای خسرو شکیبایی

حکایت ۱ دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی. یکی ضعیف بود که هر به دو شب افطار کردی و دیگر قوی که روزی سه بار خوردی. اتفاقاً بر در شهری به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند. هر دو را به خانه‌ای کردن و در به گل بر آوردند بعد از…