مرور برچسب

نرو نرو

آهنگ نرو نرو از حسن شماعی زاده

آهنگ نرو نرو از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم ساعت هفت شب منتشر شد. نرو حالا خیلی زوده نرو حالا خیلی زوده تا شب یه عمری مونده نرو نرو دیگه چشمات نرو نرو دیگه چشمات عقل از سرم پرونده نرو حالا خیلی زوده نرو حالا خیلی زوده تا شب یه…