سایه ترامپ بر بازار جهانی طلا

3 نوبت افزایش نرخ بهره اخیر در آمریکا، که باید موجب کاهش قیمت طلا می شد، موجب جهش قیمت فلز زرد در ماه های بعدی شده است. قیمت طلا از زمان افزایش نرخ بهره در 14 دسامبر حدود 7 درصد افزایش یافته است. قیمت فلز زرد همچنین در طی 2…